nwa logo6

education

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Migratie, globalisering en technologie leiden tot polarisering, culturele tegenstellingen en sociaaleconomische ongelijkheid. Het beeld van wie wij zijn en waar wij bij horen verandert. Er komen nieuwe netwerken en gemeenschappen tot stand, die nieuwe benaderingen vragen en bieden. Organisaties zien zich gedwongen om hun visies en praktijken te herijken, teneinde hun doelen en doelgroepen te bereiken. Op dit kruispunt van sociale continuïteit en verandering ontstaan belangen en visies die met elkaar concurreren of zelfs conflicteren. Ons perspectief op die snel veranderende pluriforme samenleving roept om bezinning en herziening, maar tegelijkertijd om actie.

Samenlevingen ontlenen hun veerkracht mede aan de mate van participatie en identificatie van al hun burgers. Burgers zullen zich moeten verhouden tot culturele en religieuze tegenstellingen en de veranderde rol van gezin en nieuwe huishoudensvormen. Daarnaast moeten we ook antwoorden vinden op verschillen tussen arm en rijk.

Onderwijs- en culturele instellingen dienen nieuwe mondiale en technologische perspectieven te integreren en daarbij ook laaggeletterden te betrekken. Zorginstellingen, levensbeschouwelijke organisaties en publieke media hebben handvatten nodig om normatieve en levensbeschouwelijke kwesties bespreekbaar te kunnen maken en ernaar te kunnen handelen. Buurtorganisaties, sportverenigingen en ondernemingen moeten kunnen profiteren van de kracht van diversiteit, maar moeten ook leren omgaan met de lastige kanten daarvan.

De game changer sluit direct aan bij het Joint Programming Initiative ‘Cultural Heritage and global change’, de Europeana Strategy ‘We transform the world with culture’, het advies van de Raad voor Volkgsezondheid en Samenleving ‘Een gedurfde ambitie: Veelzijdig samenwerken met kind en gezin’, de NWO-programma’s Begrijpelijke taal, Complexiteit en Religie in de moderne samenleving en MVI, de Kennis en Innovatieagenda voor de Topsector Creatieve Industrie, de VWS-agenda ‘Van systemen naar mensen’, en het VNG programma public value.

Game changer 1

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Lees meer

Game changer 2

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Lees meer

Game changer 3

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Lees meer