nwa logo6

socmed2

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Politiek, openbaar bestuur en beleid staan voor een dubbele uitdaging. Enerzijds neemt het vertrouwen in hen af en staat hun legitimiteit onder druk. Anderzijds zijn Nederland en de wereld minder stuurbaar geworden, mede als gevolg van globalisering en vervaging van grenzen. Nieuwe politiek-bestuurlijke arrangementen moeten hierop inspelen. Er wordt geëxperimenteerd met vormen van directe democratie, maar die zijn nog geen groot succes. Ook wordt veel verwacht van de participatie en het eigen initiatief van burgers en van zelfsturing door kleinschalige verbanden. Maar de opdracht is om die ook toe te rusten voor de aanpak van grootschalige en mondiale problemen, en omgekeerd, om die grote problemen hanteerbaar te maken in een kleinschalige context.

Door deze uitdagingen krijgen lokale en regionale instellingen een grotere rol, waarvoor ze lang niet altijd voldoende zijn toegerust. De hervorming van de verzorgingsstaat kampt met kwaliteitsproblemen, de transitie naar duurzaamheid vergt meer flexibiliteit, terwijl culturele diversiteitsvraagstukken een ongekende complexiteit kennen. In alle gevallen wordt veerkracht gezocht in nieuwe vormen van participatie, in nieuwe politieke instituties en bestuurlijke praktijken, en in effectieve communicatie via nieuwe (sociale) media en ICT. Tegelijk moeten de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat intact blijven en mag participatie niet ontaarden in nieuwe ongelijkheden en vormen van uitsluiting. Voor deze problemen is geen pasklaar bestuursmodel voorhanden. Door onderzoek en co-creatie moeten nieuwe arrangementen ontwikkeld worden die voortbouwen op de sterktes van het poldermodel en die datzelfde poldermodel tegelijk herijken. Nederland beschikt op dit gebied over een goede kennisinfrastructuur, die op dit moment echter nog onderbenut wordt.

De game changer sluit direct aan bij de Democratic Challenge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Agenda Stad & Urban Agenda, en de NWO-programma’s Slimme sturing, Verbinden van Duurzame Steden en Duurzame businessmodellen.

Game changer 1

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Lees meer

Game changer 2

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Lees meer

Game changer 3

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Lees meer